Máma a drogy... informace, kontakty, praktické rady
HOME > Pro adiktologické služby > Formy náhradní péče

FORMY NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

Svěření do péče jiné osoby než rodiče

kdo pečuje: nejčastěji příbuzný nebo blízká osoba dítěte (babička, teta..), která se svěřením dítěte do péče souhlasí

v jakém rozsahu pečuje: pečuje a vychovává, další práva a povinnosti jsou stanoveny soudem

+ pro dítě = pečuje osoba, kterou dítě zná
Biologickým rodičům stále trvá vyživovací povinnost!! Nerozhodne-li soud jinak, trvá také rodičovská zodpovědnost biologických rodičů a jsou i dále zákonnými zástupci dítěte.

Osvojení

kdo pečuje: jiná osoba než osoba příbuzná v přímé linii (nemůže to být babička, dědeček, teta, strýc)
v jakém rozsahu pečuje: plně, má plnou rodičovskou zodpovědnost, vztah mezi osvojitelem a dítětem je jako mezi biologickým rodičem a dítětem, osvojitelé jsou zapsáni do matriky, o osvojení rozhoduje soud. Před rozhodnutím soudu o osvojení musí být dítě po dobu nejméně šesti měsíců v péči budoucího osvojitele, a to na jeho náklady.
K osvojení je třeba souhlas zákonného zástupce/rodiče osvojovaného dítěte. Souhlas rodiče není třeba, pokud o dítě zjevně nejeví zájem (nezájem trvající alespoň 3 měsíce od posledního projeveného opravdového zájmu). OSPOD pak rodiče vyhledává (ve lhůtě 3 měsíců) a poučuje o možných důsledcích jejich chování. Od tohoto poučení musí znovu uplynout 3 měsíce, aby soud mohl rozhodnout o tom, že není třeba souhlasu rodičů.
Svůj souhlas může rodič odvolat pouze do doby, než je dítě na základě rozhodnutí orgánu sociálně-právní ochrany dětí - obecního úřadu obce s rozšířenou působností umístěno do péče budoucích osvojitelů, do tzv. před-adopční péče.
Souhlas může dát také rodič předem, ale nejdříve 6 týdnů po narození dítěte, pak má ještě 3 měsíce na to vzít svůj souhlas zpět.
+ pro dítě = dítě získává úplně novou rodinu se vším všudy
Práva a povinnost původních rodičů zanikají, příbuzenský vztah také

Pěstounská péče

kdo pečuje: příbuzný, blízká osoba, profesionální pěstoun
v jakém rozsahu pečuje: zastupuje dítě pouze v běžných záležitostech, vychovává a poskytuje běžnou péči, k výkonu mimořádných záležitostí (např. vyřízení cestovního dokladu) musí požádat o souhlas zákonného zástupce dítěte, případně soud. Pěstounská péče vzniká rozhodnutím soudu a jedině soud může také rozhodnout o jejím zrušení. V případě svěření dítěte do pěstounské péče je pěstoun povinen podporovat styk dítěte s jeho původní rodinou a osobami mu blízkými.
+ pro dítě = vyrůstá v rodinném prostředí
Biologickým rodičům stále trvá vyživovací povinnost, výživné se hradí státu!!

Pěstounská péče na přechodnou dobu

kdo pečuje: profesionální pěstouni na přechodnou dobu
v jakém rozsahu pečuje: zastupuje dítě pouze v běžných záležitostech, vychovává a poskytuje běžnou péči
Nejméně jednou za 3 měsíce musí soud přezkoumat, zda trvají důvody pro svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu.
Pěstounská péče na přechodnou dobu může trvat nejdéle jeden rok.

+ pro dítě = vyrůstá v rodinném prostředí

Biologickým rodičům stále trvá vyživovací povinnost, výživné se hradí státu!!

Poručenství s péčí

kdo pečuje: příbuzný, blízká osoba, profesionální pěstoun
v jakém rozsahu pečuje: vychovává a poskytuje běžnou péči, spravuje majetek dítěte, podléhá dozoru soudu, k některým rozhodnutím je třeba souhlas soudu
+ pro dítě - vyrůstá v rodinném prostředí
Rodičovská zodpovědnost biologických rodičů zanikla, je pozastavena nebo zrušena.

Poručenství bez péče

kdo pečuje: příbuzný, blízká osoba, profesionální pěstoun či OSPOD
v jakém rozsahu pečuje: zastupuje dítě a spravuje jeho majetek, k některým rozhodnutím je třeba souhlas soudu, pečovat může nadále rodič
Rodičovská zodpovědnost biologických rodičů zanikla, je pozastavena nebo zrušena.

Opatrovník

kdo pečuje: kdokoliv, koho určí soud
v jakém rozsahu pečuje: hájí zájmy dítěte, rozsah stanoven soudem
Rodičovská zodpovědnost může být omezena.

SANANIM z. ú.
Ovčí Hájek 2549/64A, 158 00 Praha 13
IČ: 00 49 60 90
Tel: 284 822 872; 284 825 817
Fax: 266 315 306
Pro zaměstnance
Nadace České spořitelny Metrostav Tondach Sudop
Praha 1 Hlavní město Praha Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo zdravotnictví

© 2007 Sananim, z. ú. Všechna práva vyhrazena | Developed by Honeypot.cz


Creative Commons License
Uvedené dílo (dílo) podléhá licenciCreative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko